This is a documentation for Board Game Arena: play board games online !

시스템 메시지 목록

둘러보기로 가기 검색하러 가기
미디어위키 이름공간에 있는 모든 시스템 메시지의 목록입니다. 미디어위키의 번역 작업에 관심이 있으면 미디어위키 지역화translatewiki.net에 참가해주세요.
시스템 메시지 목록
처음 문서이전 문서다음 문서마지막 문서
이름 기본 메시지 글
현재 문자열
1movedto2 (토론) (번역) moved [[$1]] to [[$2]]
1movedto2_redir (토론) (번역) moved [[$1]] to [[$2]] over redirect
about (토론) (번역) 소개
aboutpage (토론) (번역) Project:소개
aboutsite (토론) (번역) {{SITENAME}} 소개
accesskey-blockip-block (토론) (번역) s
accesskey-ca-addsection (토론) (번역) +
accesskey-ca-delete (토론) (번역) d
accesskey-ca-edit (토론) (번역) e
accesskey-ca-history (토론) (번역) h
accesskey-ca-move (토론) (번역) m
accesskey-ca-nstab-category (토론) (번역) c
accesskey-ca-nstab-help (토론) (번역) c
accesskey-ca-nstab-image (토론) (번역) c
accesskey-ca-nstab-main (토론) (번역) c
accesskey-ca-nstab-media (토론) (번역) c
accesskey-ca-nstab-mediawiki (토론) (번역) c
accesskey-ca-nstab-project (토론) (번역) a
accesskey-ca-nstab-special (토론) (번역)  
accesskey-ca-nstab-template (토론) (번역) c
accesskey-ca-nstab-user (토론) (번역) c
accesskey-ca-protect (토론) (번역) =
accesskey-ca-talk (토론) (번역) t
accesskey-ca-undelete (토론) (번역) d
accesskey-ca-unprotect (토론) (번역) =
accesskey-ca-unwatch (토론) (번역) w
accesskey-ca-viewsource (토론) (번역) e
accesskey-ca-watch (토론) (번역) w
accesskey-compareselectedversions (토론) (번역) v
accesskey-diff (토론) (번역) v
accesskey-export (토론) (번역) s
accesskey-feed-atom (토론) (번역)  
accesskey-feed-rss (토론) (번역)  
accesskey-import (토론) (번역) s
accesskey-minoredit (토론) (번역) i
accesskey-n-currentevents (토론) (번역)  
accesskey-n-help (토론) (번역)  
accesskey-n-mainpage (토론) (번역) z
accesskey-n-mainpage-description (토론) (번역) z
accesskey-n-portal (토론) (번역)  
accesskey-n-randompage (토론) (번역) x
accesskey-n-recentchanges (토론) (번역) r
accesskey-p-logo (토론) (번역)  
accesskey-preferences-save (토론) (번역) s
accesskey-preview (토론) (번역) p
accesskey-pt-anoncontribs (토론) (번역) y
accesskey-pt-anontalk (토론) (번역) n
accesskey-pt-anonuserpage (토론) (번역) .
accesskey-pt-createaccount (토론) (번역)  
accesskey-pt-login (토론) (번역) o
처음 문서이전 문서다음 문서마지막 문서